Marazzi Frappuccino marmerlook keramiek bij DSE Natuursteen

Algemene Voorwaarden DSE Natuursteen

Diamond Spectrum Enterprises B.V. / DSE Natuursteen
Nijverheidstraat 27
4143 HN Leerdam

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 3360.

Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen DSE Natuursteen; hierna te noemen: “de leverancier” en iedere (rechts)persoon; hierna te noemen: “de wederpartij”, die met DSE Natuursteen een overeenkomst wenst af te sluiten dan wel heeft afgesloten.  

1.2. Ingeval de wederpartij of een derde zelf algemene voorwaarden of reglementen (van welke aard of onder welke naam ook) hanteert, dan prevaleren de hier neergelegde voorwaarden van de leverancier, behoudens ingeval en zoverre de algemene voorwaarden van de wederpartij expliciet schriftelijk zijn geaccepteerd. De leverancier zal nimmer geacht kunnen worden stilzwijgend met voorwaarden van de wederpartij of een derde te hebben ingestemd.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Leverancier en wederpartij treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2 – Offertes
2.1 Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Door de leverancier aan de wederpartij bij of na de offerte ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, monsters, afmetingen, en overige gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.

2.3 Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van het contract door de leverancier, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de leverancier, respectievelijk de dag waarop de leverancier een door de wederpartij geplaatste opdracht feitelijk heeft uitgevoerd.

2.4 Een model, monster of voorbeeld getoond of verstrekt door de leverancier is slechts getoond of verstrekt ter aanduiding; de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Artikel 3 – Prijzen
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden prijzen opgegeven en zijn verplichtingen van de wederpartij tot betaling van een geldsom (verplichtingen tot vergoeding van schade en/of waarde daaronder begrepen} verschuldigd in Euro's.

3.2 De door de leverancier opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende inkoopprijzen, koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijkte stellen heffingen, belastingen, lonen, eventuele vracht- en expeditiekosten en andere dergelijke factoren.

3.3 Indien de leverancier met de wederpartij een bepaalde prijs overeengekomen is, is de leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien de factoren waaruit de prijs is opgebouwd zich wijzigen. De leverancier mag prijsverhogingen in de consulaire kosten, kosten betreffende certificaten van oorsprong, kosten voortvloeiende uit (valuta) koerswijzigingen en kosten uit prijsstijgingen bij door DSE Natuursteen ingeschakelde derden doorberekenen.

3.4 Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij dient, indien hij van zijn recht tot ontbinding gebruik wil maken, de leverancier hiervan binnen 7 dagen na mededeling van de prijsverhoging per aangetekend schrijven te berichten.  

Artikel 4 – Levering
4.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij de leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen alvorens verzuim intreedt.  

4.2 Overschrijding van de levertijd verplicht de leverancier niet tot enige schadevergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

4.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door de leverancier bestelde zaken. Indien buiten de schuld van de leverancier vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkzaamheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

4.4 De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij voor verzending gereed zijn, een en ander nadat de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

4.5 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de leverancier ontstaat ten gevolge van niet voldoening door de wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot uitvoering van de overeenkomst.

4.6 Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, kan de leverancier te zijner keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

4.7 Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om mee te werken aan inontvangstneming van de zaken, dan kan de leverancier te zijner keuze hetzij leveren op een door hem te bepalen tijdstip hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Artikel 5 – Betaling
5.1 Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. De leverancier is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij een zekerheidsstelling te hare genoegen -al dan niet in de vorm van een onherroepelijke letter credit of bankgarantie- te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen.

5.2 De leverancier is te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te leveren. De leverancier is bevoegd levering en verzending uit te stellen, totdat de wederpartij genoegzame zekerheid -al dan niet in de vorm van een onherroepelijke letter of credit of bankgarantie- voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de leverancier door vertraagde (af)leveringen geleden schade.

5.3 Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 is de wederpartij verplicht de koopprijs binnen dertig dagen na factuurdatum op het bankrekeningnummer van de leveranciers te voldoen, zonder aftrek of verrekening.

5.4 Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichtingen onverlet.

5.5 Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door de leverancier geleden en te lijden schade.

5.6 Indien in gedeelten wordt geleverd, is de leverancier niet tot verdere levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

5.7 Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met drie procentpunten, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.

5.8 De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het door de Nederlandse Orde van Advocaten in de “Vrije prijs wijzer” neergelegde incassotarief.

5.9 Door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 – Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)
6.1. Indien de leverancier door omstandigheden, opgekomen buiten zijn schuld en risicosfeer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen, is hij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

6.2. Indien de leverancier door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is zijn verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover die op dat moment nog niet is uitgevoerd.

6.3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, aardbeving, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uit-voerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat de leverancier door zijn eigen toeleveranciers om welke reden dan ook niet tot levering in staat wordt gesteld.

Artikel 7 – Garantie
7.1 De leverancier garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal-, en fabricagefout gedurende een periode van 10 weken na levering.

7.2 Indien het geleverde een ontwerp-, materiaal-, of fabricagefout vertoont heeft de wederpartij recht op herstel. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel niet mogelijk is. De leverancier kan ervoor kiezen om het geleverde te vervangen indien herstel zijns inziens op bezwaren stuit.

7.3 Voor directe schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is de leverancier gedurende 3 weken nadat de wederpartij de schade heeft ontdekt, of redelijkerwijs kan ontdekken, met een maximumbedrag gelijk aan de netto factuurprijs aansprakelijk. Voor indirecte schade is de leverancier nimmer aansprakelijk.  

7.4 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling van de wederpartij. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: transportschade, verwerkingsschade, opslagschade, schade veroorzaakt door en tijdens het laden, lossen of uitpakken.

Artikel 8 – Eigendomsbehoud
8.1 Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding (inclusief rente) van de leverancier wegens wanprestatie van de wederpartij ter zake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid -al dan niet in de vorm van een onherroepelijke letter of credit of bankgarantie- heeft gesteld, behoudt de leverancier zich de eigendom van de zaken voor.

8.2 Behoudens afwijkend beding, behoudt de leverancier zich de eigendom van de zaken eveneens voor, voor hetgeen de wederpartij aan de leverancier verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkom sten krachtens welke de leverancier zaken heeft geleverd of zal leveren, dan wel uit hoofde van tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, tenzij de wederpartij voor zijn verplichtingen als voornoemd genoegzame zekerheid -al dan niet in de vorm van een onherroepelijke letter of credit of bankgarantie- heeft gesteld.

8.3 De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als bedoeld in de leden 1 en 2 jegens de leverancier heeft voldaan.

8.4 Voor de toepassing van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, elke betaling, die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens de leverancier, in de eerste plaats toegerekend op de door de leverancier aan te wijzen verbintenis(sen), waarvoor het in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege de leverancier aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen en dergelijke kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk anders verklaart.

8.5 Zolang de eigendom van door de leverancier geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht de zaken, die de leveranciers eigendom zijn, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van leverancier te bewaren en naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren. De wederpartij is verplicht de leverancier de polis en de bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.

8.6 Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt de leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die de leverancier uit welke hoofde dan ook nog tegenover de wederpartij mocht hebben.

8.7 De wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De wederpartij is voorts verplicht een mededeling als voornoemd per omgaande schriftelijk aan de leverancier te bevestigen.

Artikel 9 – Reclames
9.1 Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door de leverancier gedane of niet gedane (deel)leveringen of op de leveranciers facturen, moeten, onder nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaak van de klacht, schriftelijk bij de leverancier worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen nadat de goederen door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, mede om de leverancier in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klacht na te trekken.

9.2 De goederen mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de leverancier. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken in ongeschonden staat – tenzij deze beschadigd ontvangen zijn – in de originele verpakking aan de leverancier worden teruggezonden op kosten en voor risico van de wederpartij.

9.3 De leverancier aanvaardt geen enkele reclames, in welke zin dan ook, wanneer door de wederpartij de goederen zijn verwerkt, toegepast, behandeld, veranderd etc.

9.4 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet dat conform het bepaalde in artikel 5.3 van deze voorwaarden de wederpartij verplicht is de koopprijs binnen dertig dagen na factuurdatum, althans binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn, contant ten kantore van de leverancier of op de bankrekening van de leverancier te voldoen, zonder aftrek of verrekening.

Artikel 10 – Retourzendingen
10.1 Indien door de leverancier, om welke reden dan ook, zaken worden teruggenomen, worden deze – behoudens het hierna bepaalde in lid 2 van dit artikel – gecrediteerd voor de waarde die deze zaken op de dag der inontvangstneming door de leverancier hebben, verminderd met de uit de terugneming voor de leverancier voortvloeiende kosten. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door de leverancier geleden schade.

10.2 Indien de waarde die de zaken op de dag der inontvangstneming door de leverancier hebben de overeengekomen koopprijs te boven gaat, vindt creditering plaats voor de overeengekomen koopprijs, verminderd met de uit de terugneming voor de leverancier voortvloeiende kosten.

Artikel 11 – Ontbinding
11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 wordt de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de wederpartij die de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen -waaronder begrepen is de verplichting van de wederpartij tot het verschaffen van een genoegzame zekerheid door de wederpartij als bedoeld in artikel 5 leden 1 en 2- niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening ervan.

11.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande verplichtingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door de leverancier geleden en te lijden schade.

11.3 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeien -waaronder begrepen is de verplichting van de wederpartij genoegzame zekerheid te verschaffen conform het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 2- alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van zaken van de wederpartij of diens overlijden, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het door de leverancier geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen -zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door de leverancier geleden en te lijden schade.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Daargelaten gevallen van de leveranciers eigen opzet of grove schuld is de leverancier niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, behoudens in het geval de schade tweemaal het factuurbedrag niet te boven gaat, tenzij en voor zover de leveranciers aansprakelijkheid ter zake is verzekerd.

12.2 Indien de wederpartij de leverancier aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, is hij verplicht de leverancier uit eigen beweging binnen vijf dagen na het ontstaan van de schade te informeren omtrent aard, omvang en oorzaak van de schade alsmede de leverancier uit eigen beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld.

12.3 Indien de wederpartij zaken, waaromtrent de leverancier hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of bewerkt of verwerkt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is de wederpartij verplicht de leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door de leverancier aan de wederpartij geleverde zaken.

12.4 De leverancier is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan.

12.5 In alle gevallen waarin de leverancier een beroep op het in het voorgaande bepaalde toekomt, kunnen de eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen van de leverancier eveneens een beroep daarop doen, als was dit door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

12.6 De aansprakelijkheid van de leverancier conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel is in ieder geval beperkt tot niet verwerkte goederen door de wederpartij of een derde (de klant van de wederpartij). Voor verwerkte goederen -in de ruimste zin des woords goederen die onder andere zijn aangepast, gewijzigd, toegepast etc. kan geen enkele aansprakelijkheid worden geaccepteerd.

12.7 De wederpartij is gehouden de leverancier te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de leverancier in deze voorwaarden in verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten/onderaannemers) en artikel 6:185 BW (productaansprakelijkheid).

Artikel 13 – Geschilbeslechting, toepasselijk recht
13.1 Op alle met de leverancier gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-koopverdrag gesloten te Wenen op 11 april 1980 (“Weens Koopverdrag").

13.2 Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, met inachtneming van het in lid 3 bepaalde, uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter.

13.3 Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde Rechter te Amsterdam.

Artikel 14 – Wijziging algemene voorwaarden
14.1 Leverancier houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig tussentijds te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden dan ook voor de bestaande overeenkomst tussen de wederpartij en leverancier. Wijzigingen worden tijdig schriftelijk bekend gemaakt aan de wederpartij.